STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/08/2021 BVBS15160 VNBVBS151606 BVBS15160: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 06/08/2021 SAL VN000000SAL3 SAL: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 06/08/2021 AAV VN000000AAV0 AAV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 06/08/2021 LMC VN000000LMC2 LMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 06/08/2021 HVX VN000000HVX7 HVX: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 06/08/2021 TTA VN000000TTA4 TTA: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 06/08/2021 VLB VN000000VLB5 VLB: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 06/08/2021 MDG VN000000MDG0 MDG: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 06/08/2021 SEB VN000000SEB6 SEB: Tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 06/08/2021 DTC VN000000DTC4 DTC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề