STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/09/2023 SBH VN000000SBH9 SBH: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/09/2023 TD1924164 VNTD19241643 TD1924164: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 06/09/2023 HCD VN000000HCD9 HCD: Chi trả cổ tức năm 2021, 2022 bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 06/09/2023 MSN12201 VN0MSN122012 MSN12201: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 21/03/2023 đến và không bao gồm ngày 21/09/2023) của trái phiếu MSN12201 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 06/09/2023 IN4 VN000000IN41 IN4: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 06/09/2023 MSB VN000000MSB9 MSB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 06/09/2023 ABR VN000000ABR6 ABR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 06/09/2023 GER VN000000GER7 GER: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 06/09/2023 TD1939201 VNTD19392016 TD1939201: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 06/09/2023 TL4 VN000000TL40 TL4: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề