STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/10/2021 TD1722384 VNTD17223841 TD1722384: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 06/10/2021 BVDB15247 VNBVDB152478 BVDB15247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 06/10/2021 DUS VN000000DUS8 DUS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 06/10/2021 BPC VN000000BPC6 BPC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 06/10/2021 ITQ VN000000ITQ3 ITQ: Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 06/10/2021 TDG VN000000TDG5 TDG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 06/10/2021 BII VN000000BII8 BII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 06/10/2021 API VN000000API5 API: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 06/10/2021 TKA VN000000TKA3 TKA: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 06/10/2021 ILA VN000000ILA4 ILA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề