STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/10/2023 IMP VN000000IMP0 IMP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 06/10/2023 CMK VN000000CMK4 CMK: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 06/10/2023 BVDB15247 VNBVDB152478 BVDB15247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 06/10/2023 NVB VN000000NVB1 NVB: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 06/10/2023 TTG VN000000TTG1 TTG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 06/10/2023 LNC VN000000LNC0 LNC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 06/10/2023 CPS12103 VN0CPS121030 CPS12103: Thanh toán kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 18/07/2023 đến và không bao gồm ngày 18/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 06/10/2023 VIT VN000000VIT3 VIT: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 06/10/2023 BHA VN000000BHA7 BHA: Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề