STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/11/2023 BTB VN000000BTB0 BTB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/11/2023 CAP VN000000CAP8 CAP: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 06/11/2023 DDB VN000000DDB0 DDB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 06/11/2023 AMP VN000000AMP7 AMP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 06/11/2023 HNA VN000000HNA2 HNA: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 06/11/2023 ABI VN000000ABI5 ABI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và tiền mặt năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 06/11/2023 VIC121003 VNVIC1210037 VIC121003: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/11/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 06/11/2023 MBB12109 VN0MBB121090 MBB12109: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 06/11/2023 BAF VN000000BAF1 BAF: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 06/11/2023 BVBS15173 VNBVBS151739 BVBS15173: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề