STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/06/2024 IDT12101 VN0IDT121011 IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/03/2024 đến ngày 10/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 03/06/2024 MBB12232 VN0MBB122320 MBB12232: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 03/06/2024 FTV VN000000FTV9 FTV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Trụ sở chính
4 03/06/2024 TOS VN000000TOS7 TOS: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 03/06/2024 POV VN000000POV9 POV: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 03/06/2024 UDC VN000000UDC2 UDC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 03/06/2024 VLA VN000000VLA7 VLA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 03/06/2024 SHJ12103 VN0SHJ121033 SHJ12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 08/06/2023 đến và không bao gồm ngày 08/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 03/06/2024 HDB12332 VN0HDB123323 HDB12332: Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 08/12/2023 đến và không bao gồm ngày 08/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 03/06/2024 HBS VN000000HBS9 HBS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 529 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề