STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/01/2022 CMBB2103 VN0CMBB21039 CMBB2103: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 07/01/2022 CFPT2103 VN0CFPT21035 CFPT2103: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 07/01/2022 ACC VN000000ACC6 ACC: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 07/01/2022 CVNM2107 VN0CVNM21073 CVNM2107: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 07/01/2022 CMWG2106 VN0CMWG21067 CMWG2106: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 07/01/2022 CMBB2103 VN0CMBB21039 CMBB2103: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 07/01/2022 BST VN000000BST4 BST: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 07/01/2022 VPB VN000000VPB6 VPB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 07/01/2022 NDW VN000000NDW5 NDW: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 07/01/2022 CPNJ2104 VN0CPNJ21048 CPNJ2104: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề