STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/02/2024 KDH12202 VN0KDH122027 KDH12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 23/08/2023 đến và không bao gồm ngày 23/02/2024 ). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 07/02/2024 VIF12206 VN0VIF122062 VIF12206: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 07/02/2024 SBT12302 VN0SBT123025 SBT12302: Thanh toán lãi kỳ 01 (Từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 07/02/2024 RYG VN000000RYG5 RYG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 07/02/2024 MSF12201 VN0MSF122012 MSF12201: Thanh toán lãi của kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 21/02/2023 đến và không bao gồm ngày 21/02/2024) và vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 07/02/2024 VFG VN000000VFG6 VFG: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 07/02/2024 BNW VN000000BNW9 BNW: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 07/02/2024 SAP VN000000SAP4 SAP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 07/02/2024 PQS12101 VN0PQS121018 PQS12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 07/02/2024 VIF12207 VN0VIF122070 VIF12207: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề