STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/04/2021 UDL VN000000UDL3 UDL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 07/04/2021 LGL VN000000LGL5 LGL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 07/04/2021 KBE VN000000KBE3 KBE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 07/04/2021 ALT VN000000ALT1 ALT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 07/04/2021 PKR VN000000PKR5 PKR: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 07/04/2021 ASD VN000000ASD0 ASD: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 07/04/2021 DX2 VN000000DX28 DX2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 07/04/2021 SVH VN000000SVH7 SVH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 07/04/2021 HFT VN000000HFT8 HFT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 07/04/2021 L44 VN000000L441 L44: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề