STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/06/2021 S99 VN000000S990 S99: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 07/06/2021 HLS VN000000HLS8 HLS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 07/06/2021 VC3 VN000000VC39 VC3: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 07/06/2021 TMX VN000000TMX1 TMX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 07/06/2021 TNH VN000000TNH2 TNH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 07/06/2021 SIV VN000000SIV5 SIV: Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2020 bằng tiền. Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 07/06/2021 HUX VN000000HUX9 HUX: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 07/06/2021 C21 VN000000C218 C21: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 07/06/2021 HEC VN000000HEC7 HEC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 07/06/2021 GLT VN000000GLT8 GLT: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề