STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/06/2024 TCS12112 VN0TCS121127 TCS12112: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 07/06/2024 VIP VN000000VIP1 VIP: Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 07/06/2024 HIC12103 VN0HIC121032 HIC12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 23/03/2024 đến và không bao gồm ngày 23/06/2024 ) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 07/06/2024 TCS12112 VN0TCS121127 TCS12112: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 23/12/2023 đến và không bao gồm ngày 23/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 07/06/2024 XTC12102 VN0XTC121021 XTC12102: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 23/03/2024 đến và không bao gồm ngày 23/06/2024 (kỳ tính lãi 13) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 07/06/2024 HTP VN000000HTP7 HTP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 07/06/2024 TVM VN000000TVM5 TVM: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 07/06/2024 SKG VN000000SKG2 SKG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 07/06/2024 VJC12336 VN0VJC123369 VJC12336: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ ngày 19/12/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 19/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 07/06/2024 HPT VN000000HPT7 HPT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề