STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/09/2023 BVBS16405 VNBVBS164054 BVBS16405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/09/2023 HC1 VN000000HC11 HC1: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 07/09/2023 BVBS22218 VNBVBS222183 BVBS22218: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 07/09/2023 BVBS16367 VNBVBS163676 BVBS16367: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 07/09/2023 BTS VN000000BTS4 BTS: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 07/09/2023 DUS VN000000DUS8 DUS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 07/09/2023 NPM12201 VN0NPM122015 NPM12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/03/2023 đến và không bao gồm ngày 22/09/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 07/09/2023 TD1833127 VNTD18331270 TD1833127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 07/09/2023 LBM VN000000LBM4 LBM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 07/09/2023 VLW VN000000VLW1 VLW: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề