STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/10/2021 TD1646503 VNTD16465039 TD1646503: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/10/2021 QH062128 VN0QH0621289 QH062128: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 07/10/2021 MTC VN000000MTC5 MTC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 07/10/2021 TV4 VN000000TV48 TV4: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 07/10/2021 DAS VN000000DAS0 DAS: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 07/10/2021 X20 VN000000X206 X20: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 07/10/2021 HD6 VN000000HD69 HD6: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề