STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/11/2022 BVDB20099 VNBVDB200996 BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/11/2022 BVDB20084 VNBVDB200848 BVDB20084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 07/11/2022 HLB VN000000HLB4 HLB: Thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 07/11/2022 SEA VN000000SEA8 SEA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 07/11/2022 HAN VN000000HAN2 HAN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 07/11/2022 KHW VN000000KHW2 KHW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 07/11/2022 MSR11808 VN0MSR118081 MSR11808: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 20/05/2022 đến và không bao gồm ngày 20/11/2022) của trái phiếu MSR11808 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 07/11/2022 CMWG2205 VN0CMWG22057 CMWG2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 07/11/2022 CTCB2206 VN0CTCB22063 CTCB2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 07/11/2022 CVHM2208 VN0CVHM22081 CVHM2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề