STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/11/2023 TD2030020 VNTD20300206 TD2030020: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/11/2023 KTT VN000000KTT3 KTT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 07/11/2023 NSS VN000000NSS1 NSS: Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 07/11/2023 SHB12104 VN0SHB121049 SHB12104: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 07/11/2023 BVDB19061 VNBVDB190619 BVDB19061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 07/11/2023 DPQ12205 VN0DPQ122054 DPQ12205: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/11/2023) của trái phiếu DPQ12205. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 07/11/2023 VC7 VN000000VC70 VC7: Thực hiện quyền mua chứng khoán Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 07/11/2023 BVDB20099 VNBVDB200996 BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 07/11/2023 GLX12102 VN0GLX121025 GLX12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 04 (từ và bao gồm ngày 10/05/2023 đến và không bao gồm ngày 10/11/2023) của mã trái phiếu GLX12102. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 07/11/2023 BVDB19081 VNBVDB190817 BVDB19081: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề