STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/12/2022 TDB VN000000TDB6 TDB: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 07/12/2022 TD1833129 VNTD18331296 TD1833129: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 07/12/2022 TD1828120 VNTD18281202 TD1828120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 07/12/2022 NTH VN000000NTH2 NTH: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 07/12/2022 IDV VN000000IDV7 IDV: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022; Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 07/12/2022 TBR VN000000TBR6 TBR: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 07/12/2022 L18 VN000000L185 L18: Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 07/12/2022 PGC VN000000PGC5 PGC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 07/12/2022 PSC VN000000PSC0 PSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 07/12/2022 CKDH2208 VN0CKDH22083 CKDH2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề