STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/03/2023 BSG VN000000BSG1 BSG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 08/03/2023 BVBS17085 VNBVBS170853 BVBS17085: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 08/03/2023 BVBS17054 VNBVBS170549 BVBS17054: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 08/03/2023 TTB VN000000TTB2 TTB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 08/03/2023 BSL VN000000BSL1 BSL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 08/03/2023 FRT VN000000FRT7 FRT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 08/03/2023 KSV VN000000KSV1 KSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 08/03/2023 IJC VN000000IJC4 IJC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 08/03/2023 VBH VN000000VBH3 VBH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 08/03/2023 HRT VN000000HRT3 HRT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề