STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/05/2024 BNW VN000000BNW9 BNW: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 08/05/2024 TD2035022 VNTD20350227 TD2035022: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 08/05/2024 VSM VN000000VSM7 VSM: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 08/05/2024 GEG12101 VN0GEG121017 GEG12101: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 23/02/2024 đến và không bao gồm ngày 23/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 08/05/2024 VHM12305 VN0VHM123054 VHM12305: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 23/02/2024 đến và không bao gồm ngày 23/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 08/05/2024 TD2030012 VNTD20300123 TD2030012: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 08/05/2024 SDU VN000000SDU8 SDU: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 08/05/2024 VDS12301 VN0VDS123011 VDS12301: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 20/04/2024 đến và không bao gồm ngày 20/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 08/05/2024 VDS12306 VN0VDS123060 VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 18/04/2024 đến và không bao gồm ngày 18/05/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 08/05/2024 DCT VN000000DCT4 DCT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề