STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/06/2023 BTB VN000000BTB0 BTB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 08/06/2023 CHP VN000000CHP3 CHP: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 08/06/2023 NHC VN000000NHC8 NHC: Chi trả cổ tức năm 2022 và các năm trước còn lại bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 08/06/2023 MVB VN000000MVB3 MVB: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 08/06/2023 SHC VN000000SHC7 SHC: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 08/06/2023 VGL VN000000VGL4 VGL: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 08/06/2023 CET VN000000CET2 CET: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 08/06/2023 VAF VN000000VAF9 VAF: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 08/06/2023 CAN VN000000CAN3 CAN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 08/06/2023 MCO VN000000MCO6 MCO: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề