STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/07/2024 BID12258 VN0BID122589 BID12258: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 20/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 08/07/2024 NAB VN000000NAB5 NAB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 08/07/2024 SAB VN000000SAB4 SAB: Chi trả cổ tức lần thứ hai năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 08/07/2024 KDM VN000000KDM2 KDM: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 08/07/2024 HLL12103 VN0HLL121036 HLL12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 13/07/2023 đến và không bao gồm ngày 13/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 08/07/2024 PTD VN000000PTD6 PTD: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 08/07/2024 VIC12402 VN0VIC124020 VIC12402: Thanh toán lãi trái phiếu mã VIC12402 kỳ thứ 01 (từ và bao gồm ngày 17/04/2024 đến và không bao gồm ngày 17/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 08/07/2024 NS2 VN000000NS23 NS2: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 08/07/2024 MSB12205 VN0MSB122057 MSB12205: Thanh toán gốc lãi trái phiếu đáo hạn (từ và bao gồm ngày 22/07/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 22/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 08/07/2024 VT912101 VN0VT9121013 VT912101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề