STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/11/2021 BVS VN000000BVS0 BVS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 08/11/2021 YTC VN000000YTC0 YTC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 08/11/2021 JVC VN000000JVC7 JVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 08/11/2021 TD2030020 VNTD20300206 TD2030020: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 08/11/2021 SD5 VN000000SD58 SD5: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 08/11/2021 MSR11808 VN0MSR118081 MSR11808: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 20/05/2021 đến và không bao gồm ngày 20/11/2021) của trái phiếu MSR11808 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 08/11/2021 HRT VN000000HRT3 HRT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 08/11/2021 DSC VN000000DSC6 DSC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 08/11/2021 VSH VN000000VSH7 VSH: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 08/11/2021 DHN VN000000DHN6 DHN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề