STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/11/2023 KHS VN000000KHS0 KHS: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 08/11/2023 PPE VN000000PPE2 PPE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 08/11/2023 SHB12105 VN0SHB121056 SHB12105: Thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 17/11/2022 cho đến và không bao gồm ngày 17/11/2023) của trái phiếu SHB12105 bằng tiền Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 08/11/2023 HT1 VN000000HT12 HT1: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 08/11/2023 KLF VN000000KLF9 KLF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 08/11/2023 TPB12108 VN0TPB121089 TPB12108: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 08/11/2023 GEG12101 VN0GEG121017 GEG12101: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 23/08/2023 đến và không bao gồm ngày 23/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 08/11/2023 IPA12102 VN0IPA121026 IPA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 15/11/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 15/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 08/11/2023 BVBS17093 VNBVBS170937 BVBS17093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 08/11/2023 BVBS17062 VNBVBS170622 BVBS17062: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề