STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/02/2023 PRT VN000000PRT6 PRT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 09/02/2023 SFI VN000000SFI8 SFI: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 09/02/2023 IVS VN000000IVS5 IVS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 09/02/2023 HAH VN000000HAH4 HAH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 09/02/2023 SD5 VN000000SD58 SD5: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề