STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/05/2022 HKB VN000000HKB6 HKB: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 09/05/2022 DRL VN000000DRL9 DRL: Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 09/05/2022 PSE VN000000PSE6 PSE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 09/05/2022 PHS VN000000PHS9 PHS: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 09/05/2022 CAB VN000000CAB8 CAB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 09/05/2022 ICC VN000000ICC9 ICC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 09/05/2022 NT2 VN000000NT22 NT2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 09/05/2022 AGP VN000000AGP9 AGP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 09/05/2022 NDW VN000000NDW5 NDW: Trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 09/05/2022 VLA VN000000VLA7 VLA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề