STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/05/2024 BCV VN000000BCV4 BCV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 09/05/2024 HTG VN000000HTG6 HTG: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 09/05/2024 ORS12202 VN0ORS122024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 8 (Từ và bao gồm ngày 24/02/2024 đến và không bao gồm ngày 24/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 09/05/2024 PAP VN000000PAP0 PAP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 09/05/2024 CAT VN000000CAT0 CAT: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 09/05/2024 HDB12220 VN0HDB122200 HDB12220: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 20/05/2023 đến và không bao gồm ngày 20/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 09/05/2024 TJC VN000000TJC1 TJC: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 09/05/2024 TCB12204 VN0TCB122041 TCB12204: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 09/05/2024 TNG122017 VNTNG1220171 TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 16/02/2024 đến và không bao gồm ngày 16/05/2024) của trái phiếu TNG122017 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề