STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/07/2024 NTP VN000000NTP5 NTP: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 09/07/2024 BVBS21129 VNBVBS211293 BVBS21129: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 09/07/2024 TCD VN000000TCD4 TCD: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ ngồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 09/07/2024 BVBS21144 VNBVBS211442 BVBS21144: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 09/07/2024 TVA VN000000TVA0 TVA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 09/07/2024 TD1727398 VNTD17273986 TD1727398: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề