STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/08/2021 GDW VN000000GDW9 GDW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 09/08/2021 TGG VN000000TGG8 TGG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 09/08/2021 KOS VN000000KOS6 KOS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 09/08/2021 BPW VN000000BPW4 BPW: Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 09/08/2021 AMP VN000000AMP7 AMP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 09/08/2021 CVHM2104 VN0CVHM21042 CVHM2104: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 09/08/2021 CTCB2103 VN0CTCB21032 CTCB2103: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 09/08/2021 VXP VN000000VXP0 VXP: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 09/08/2021 DP1 VN000000DP10 DP1: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 09/08/2021 CSTB2103 VN0CSTB21038 CSTB2103: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề