STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/08/2022 BVBS18196 VNBVBS181967 BVBS18196: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 09/08/2022 SBT VN000000SBT4 SBT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 09/08/2022 BVBS18164 VNBVBS181645 BVBS18164: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 3 / 3 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề