STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/10/2023 TD2237125 VNTD22371254 TD2237125: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 09/10/2023 TD1646503 VNTD16465039 TD1646503: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 09/10/2023 BVS VN000000BVS0 BVS: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 09/10/2023 SZE VN000000SZE5 SZE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 09/10/2023 CTG12131 VN0CTG121311 CTG12131: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 2 (từ ngày 14/10/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 14/10/2023) của trái phiếu CTG12131 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 09/10/2023 E29 VN000000E297 E29: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 09/10/2023 NWT VN000000NWT1 NWT: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề