STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/11/2023 CMWG2302 VN0CMWG23022 CMWG2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 09/11/2023 TD1833128 VNTD18331288 TD1833128: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 09/11/2023 CSTB2303 VN0CSTB23034 CSTB2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 09/11/2023 CFPT2303 VN0CFPT23031 CFPT2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 09/11/2023 TD1424204 VNTD14242042 TD1424204: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 09/11/2023 TD1828119 VNTD18281194 TD1828119: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 09/11/2023 LTG VN000000LTG8 LTG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 09/11/2023 CHPG2306 VN0CHPG23067 CHPG2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 09/11/2023 VDS12301 VN0VDS123011 VDS12301: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/10/2023 đến và không bao gồm ngày 20/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 09/11/2023 ORS12202 VN0ORS122024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 6 (Từ và bao gồm ngày 24/08/2023 đến và không bao gồm ngày 24/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề