STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/11/2023 TD1828119 VNTD18281194 TD1828119: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 09/11/2023 TD1833128 VNTD18331288 TD1833128: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 09/11/2023 TD1424204 VNTD14242042 TD1424204: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 09/11/2023 CFPT2303 VN0CFPT23031 CFPT2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 09/11/2023 CMWG2302 VN0CMWG23022 CMWG2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 09/11/2023 CSTB2303 VN0CSTB23034 CSTB2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 09/11/2023 CHPG2306 VN0CHPG23067 CHPG2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 09/11/2023 LTG VN000000LTG8 LTG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 09/11/2023 BVBS22250 VNBVBS222506 BVBS22250: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 09/11/2023 BVBS22227 VNBVBS222274 BVBS22227: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề