STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/04/2023 TD1631462 VNTD16314625 TD1631462: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 10/04/2023 VTT VN000000VTT0 VTT: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
3 10/04/2023 MEF VN000000MEF0 MEF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 10/04/2023 SMA VN000000SMA1 SMA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 10/04/2023 HRB VN000000HRB1 HRB: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 10/04/2023 SCC VN000000SCC8 SCC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 10/04/2023 CPOW2209 VN0CPOW22096 CPOW2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 10/04/2023 SVN VN000000SVN5 SVN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 10/04/2023 DBT VN000000DBT6 DBT: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 10/04/2023 VIE VN000000VIE5 VIE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề