STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/04/2024 CDH VN000000CDH9 CDH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 10/04/2024 MEF VN000000MEF0 MEF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 10/04/2024 VIE VN000000VIE5 VIE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 10/04/2024 GKC12102 VN0GKC121021 GKC12102: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 26/01/2024 đến và không bao gồm ngày 26/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 10/04/2024 H11 VN000000H118 H11: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 10/04/2024 NPM12202 VN0NPM122023 NPM12202: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 26/10/2023 đến và không bao gồm ngày 26/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 10/04/2024 QHD VN000000QHD9 QHD: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 10/04/2024 VHM121024 VNVHM1210244 VHM121024: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 25/01/2024 đến và không bao gồm ngày 25/04/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 10/04/2024 API VN000000API5 API: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 10/04/2024 GTD VN000000GTD5 GTD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề