STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/05/2023 SJG VN000000SJG4 SJG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 10/05/2023 BVBS17088 VNBVBS170887 BVBS17088: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 10/05/2023 BVBS17057 VNBVBS170572 BVBS17057: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 10/05/2023 CMW VN000000CMW9 CMW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 10/05/2023 NQT VN000000NQT3 NQT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 10/05/2023 SCY VN000000SCY2 SCY: Trả cổ tức năm 2022 và cổ tức còn lại chưa chia năm 2016 và năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 10/05/2023 NDN VN000000NDN4 NDN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 10/05/2023 TCK VN000000TCK9 TCK: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 10/05/2023 TCI VN000000TCI3 TCI: Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 và Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 10/05/2023 GMD VN000000GMD0 GMD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề