STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/05/2024 TCS12106 VN0TCS121069 TCS12106: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 25/11/2023 đến và không bao gồm ngày 25/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 10/05/2024 DNE VN000000DNE3 DNE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 10/05/2024 SFN VN000000SFN8 SFN: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 10/05/2024 DHD VN000000DHD7 DHD: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023; Nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 10/05/2024 QSP VN000000QSP0 QSP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 10/05/2024 VIB VN000000VIB1 VIB: Chốt danh sách cổ đông VIB để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 10/05/2024 BVBS17057 VNBVBS170572 BVBS17057: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 10/05/2024 HAX VN000000HAX1 HAX: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 10/05/2024 NPM12305 VN0NPM123054 NPM12305: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 25/11/2023 đến và không bao gồm ngày 25/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 10/05/2024 F8812302 VN0F88123021 F8812302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 21/02/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 42 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề