STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/07/2024 DIH VN000000DIH6 DIH: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 10/07/2024 VCI12201 VN0VCI122016 VCI12201: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 25/07/2023 đến và không bao gồm ngày 25/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 10/07/2024 HPH VN000000HPH2 HPH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 10/07/2024 GD112101 VN0GD112106 GD112101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 10/07/2024 VJV12101 VN0VJV121014 VJV12101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 3 (kể từ và bao gồm ngày 20/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 10/07/2024 TD2030016 VNTD20300164 TD2030016: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 10/07/2024 BSI VN000000BSI7 BSI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 10/07/2024 NCT VN000000NCT3 NCT: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 10/07/2024 KMT VN000000KMT8 KMT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 10/07/2024 TMG VN000000TMG6 TMG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề