STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/11/2023 ICT VN000000ICT3 ICT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 10/11/2023 VPB VN000000VPB6 VPB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 10/11/2023 BID12210 VN0BID122100 BID12210: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/11/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/11/2023 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 10/11/2023 NPM12306 VN0NPM123062 NPM12306: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 25/05/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 10/11/2023 FUCVREIT VN0FUCVREIT6 FUCVREIT: Tổ chức đại hội trực tiếp Chứng chỉ quỹ HOSE Trụ sở chính
6 10/11/2023 PDR12204 VN0PDR122046 PDR12204: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 10/11/2023 CPA VN000000CPA8 CPA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 10/11/2023 VIF12204 VN0VIF122047 VIF12204: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 26/08/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 10/11/2023 PMC VN000000PMC3 PMC: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 10/11/2023 TFC VN000000TFC9 TFC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 23 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề