STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/11/2023 VPB VN000000VPB6 VPB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 10/11/2023 ICT VN000000ICT3 ICT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 10/11/2023 BID12210 VN0BID122100 BID12210: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/11/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/11/2023 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 10/11/2023 CPA VN000000CPA8 CPA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 10/11/2023 VPC VN000000VPC4 VPC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 10/11/2023 PTJ12301 VN0PTJ123012 PTJ12301: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 25/08/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 10/11/2023 TFC VN000000TFC9 TFC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 10/11/2023 TIP VN000000TIP5 TIP: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 10/11/2023 LVR12301 VN0LVR123012 LVR12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 25/08/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 10/11/2023 FUCVREIT VN0FUCVREIT6 FUCVREIT: Tổ chức đại hội trực tiếp Chứng chỉ quỹ HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 23 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề