STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/10/2022 SPC VN000000SPC0 SPC: Chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 03/10/2022 TKA VN000000TKA3 TKA: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 03/10/2022 SZE VN000000SZE5 SZE: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 03/10/2022 KHW VN000000KHW2 KHW: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 03/10/2022 VTQ VN000000VTQ6 VTQ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 03/10/2022 ITC VN000000ITC3 ITC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 03/10/2022 VTZ VN000000VTZ7 VTZ: Trả cổ tức bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 03/10/2022 CMBB2206 VN0CMBB22060 CMBB2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 03/10/2022 CPNJ2202 VN0CPNJ22020 CPNJ2202: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 04/10/2022 BVBS18229 VNBVBS182296 BVBS18229: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 274 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề