STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/04/2024 MSN123014 VNMSN1230147 MSN123014: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 02 Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 11/04/2024 HD8 VN000000HD85 HD8: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 11/04/2024 DRT12104 VN0DRT121044 DRT12104: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 (từ và bao gồm ngày 25/10/2023 đến và không bao gồm ngày 25/04/2024 cho trái phiếu DRT12104, số ngày tính lãi 183 ngày) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 11/04/2024 MBB12223 VN0MBB122239 MBB12223: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 11/04/2024 AGG VN000000AGG8 AGG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 11/04/2024 KHG12102 VN0KHG121026 KHG12102: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 22/02/2024 đến và không bao gồm ngày 22/04/2024) của Trái phiếu KHG12102. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 11/04/2024 CKA VN000000CKA9 CKA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 11/04/2024 CC4 VN000000CC40 CC4: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 11/04/2024 CH5 VN000000CH52 CH5: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 11/04/2024 VPB12103 VN0VPB121036 VPB12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 22/04/2023 đến và không bao gồm ngày 22/04/2024) và gốc của trái phiếu VPB12103 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề