STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/05/2023 BVBS22139 VNBVBS221391 BVBS22139: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 11/05/2023 NHT VN000000NHT2 NHT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 11/05/2023 DCM VN000000DCM9 DCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 11/05/2023 EID VN000000EID3 EID: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tại Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 11/05/2023 MEF VN000000MEF0 MEF: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 11/05/2023 MHC VN000000MHC0 MHC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 11/05/2023 DHG VN000000DHG0 DHG: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 11/05/2023 VHM121025 VNVHM1210251 VHM121025: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 25/02/2023 đến và không bao gồm ngày 25/05/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 11/05/2023 GLH121019 VNGLH1210197 GLH121019: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 17/11/2022 đến và không bao gồm ngày 17/05/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
10 11/05/2023 PMJ VN000000PMJ8 PMJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề