STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/06/2021 PHP VN000000PHP5 PHP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 11/06/2021 BVBS16319 VNBVBS163197 BVBS16319: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 11/06/2021 BVBS16394 VNBVBS163940 BVBS16394: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 11/06/2021 CSTB2010 VN0CSTB20105 CSTB2010: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 11/06/2021 CVNM2011 VN0CVNM20117 CVNM2011: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 11/06/2021 CVJC2006 VN0CVJC20066 CVJC2006: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 11/06/2021 CVIC2005 VN0CVIC20050 CVIC2005: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 11/06/2021 BMG VN000000BMG4 BMG: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 11/06/2021 SGH VN000000SGH8 SGH: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 11/06/2021 CNVL2003 VN0CNVL20036 CNVL2003: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề