STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/09/2023 QHD0823042 VNBD08230425 QHD0823042: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 11/09/2023 C22 VN000000C226 C22: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 11/09/2023 SD5 VN000000SD58 SD5: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 11/09/2023 PSW VN000000PSW8 PSW: Nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 11/09/2023 BSL VN000000BSL1 BSL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 11/09/2023 VIF12208 VN0VIF122088 VIF12208: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/06/2023 đến và không bao gồm ngày 26/09/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 11/09/2023 VIF12209 VN0VIF122096 VIF12209: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/06/2023 đến và không bao gồm ngày 26/09/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 11/09/2023 TD1631465 VNTD16314658 TD1631465: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 11/09/2023 PHR VN000000PHR1 PHR: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 11/09/2023 FSO VN000000FSO6 FSO: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề