STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/10/2023 TD1934192 VNTD19341922 TD1934192: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 11/10/2023 BGT VN000000BGT9 BGT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 11/10/2023 TJC VN000000TJC1 TJC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 11/10/2023 VHM121024 VNVHM1210244 VHM121024: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/07/2023 đến và không bao gồm ngày 25/10/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 11/10/2023 NPM12202 VN0NPM122023 NPM12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 26/04/2023 đến và không bao gồm ngày 26/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 11/10/2023 VDS12301 VN0VDS123011 VDS12301: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 20/09/2023 đến và không bao gồm ngày 20/10/2023). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề