STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/11/2022 VEC10712 VN0VEC107128 VEC10712: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 11/11/2022 PVM VN000000PVM3 PVM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 11/11/2022 KAC VN000000KAC9 KAC: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 11/11/2022 VHM121025 VNVHM1210251 VHM121025: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 25/08/2022 đến và không bao gồm ngày 25/11/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 11/11/2022 SZL VN000000SZL0 SZL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 11/11/2022 TAR VN000000TAR8 TAR: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 11/11/2022 EIB VN000000EIB7 EIB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề