STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/12/2023 AP132202 VN0AP1322025 AP132202: Tham dự hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 11/12/2023 DNT VN000000DNT1 DNT: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 11/12/2023 BVBS15178 VNBVBS151788 BVBS15178: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 11/12/2023 IDP VN000000IDP9 IDP: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 11/12/2023 AP132101 VN0AP1321019 AP132101: Tham dự hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 11/12/2023 TV4 VN000000TV48 TV4: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 11/12/2023 VIF12202 VN0VIF122021 VIF12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 26/09/2023 đến và không bao gồm ngày 26/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 11/12/2023 C22 VN000000C226 C22: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 11/12/2023 LBM VN000000LBM4 LBM: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 11/12/2023 VIF12209 VN0VIF122096 VIF12209: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 26/09/2023 đến và không bao gồm ngày 26/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề