STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/11/2022 ANV VN000000ANV3 ANV: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 01/11/2022 BVDB15251 VNBVDB152510 BVDB15251: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 01/11/2022 BVBS17061 VNBVBS170614 BVBS17061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 01/11/2022 BVBS17092 VNBVBS170929 BVBS17092: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 01/11/2022 EVF VN000000EVF1 EVF: Thực hiện quyền cho cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 01/11/2022 CAV VN000000CAV6 CAV: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 01/11/2022 ANV VN000000ANV3 ANV: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 01/11/2022 ANV VN000000ANV3 ANV: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền (lần 2) Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 02/11/2022 VTK VN000000VTK9 VTK: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 02/11/2022 CIG VN000000CIG0 CIG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 248 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề