STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/01/2022 TD1848138 VNTD18481380 TD1848138: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 12/01/2022 NAG VN000000NAG4 NAG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 12/01/2022 SBT121002 VNSBT1210024 SBT121002: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/10/2021 đến và không bao gồm ngày 26/01/2022) của trái phiếu SBT121002. Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 12/01/2022 VJC11912 VN0VJC119128 VJC11912: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 26/07/2021 đến và không bao gồm ngày 26/01/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 12/01/2022 DHT VN000000DHT3 DHT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 12/01/2022 MIE VN000000MIE4 MIE: Chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2020 của MIE bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 12/01/2022 HDG121001 VNHDG1210012 HDG121001: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 19/07/2021 đến và không bao gồm ngày 19/01/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề