STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/04/2023 CKA VN000000CKA9 CKA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 12/04/2023 RCD VN000000RCD8 RCD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 12/04/2023 SAL VN000000SAL3 SAL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 12/04/2023 SBT121002 VNSBT1210024 SBT121002: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 26/01/2023 đến và không bao gồm ngày 26/04/2023) của trái phiếu SBT121002. Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 12/04/2023 HKP VN000000HKP6 HKP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 12/04/2023 SGC VN000000SGC9 SGC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 12/04/2023 VGC VN000000VGC3 VGC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 12/04/2023 DC4 VN000000DC49 DC4: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 12/04/2023 ACS VN000000ACS2 ACS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 12/04/2023 TVN VN000000TVN3 TVN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề