STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/04/2024 GME12106 VN0GME121068 GME12106: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 19/10/2023 đến và không bao gồm ngày 19/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 12/04/2024 BID12204 VN0BID122043 BID12204: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 từ và bao gồm ngày 26/04/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/04/2024 của trái phiếu BID12204 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 12/04/2024 TPP VN000000TPP0 TPP: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 12/04/2024 SON VN000000SON0 SON: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 12/04/2024 VPF32203 VN0VPF322036 VPF32203: Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 29/04/2022 đến và không bao gồm ngày 29/04/2024) và thanh toán vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 12/04/2024 VPF12202 VN0VPF122022 VPF12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 28/04/2023 đến và không bao gồm ngày 28/04/2024) và thanh toán vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 12/04/2024 SHS VN000000SHS3 SHS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 12/04/2024 BTD VN000000BTD6 BTD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 12/04/2024 TDG VN000000TDG5 TDG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 12/04/2024 BKC VN000000BKC7 BKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề