STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/06/2024 BCM12102 VN0BCM121024 BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 15/03/2024 đến và không bao gồm ngày 15/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 12/06/2024 TCM VN000000TCM5 TCM: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 12/06/2024 TD2035023 VNTD20350235 TD2035023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 12/06/2024 QNP VN000000QNP1 QNP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 12/06/2024 PDN VN000000PDN9 PDN: Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 12/06/2024 HNI VN000000HNI5 HNI: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 12/06/2024 SFG VN000000SFG2 SFG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 12/06/2024 KHG12102 VN0KHG121026 KHG12102: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 22/04/2024 đến và không bao gồm ngày 22/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 12/06/2024 TR1 VN000000TR10 TR1: Nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 12/06/2024 BMI VN000000BMI0 BMI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 23 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề