STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/07/2022 BBC VN000000BBC6 BBC: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 12/07/2022 QHD0823023 VNBD08230235 QHD0823023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/07/2022 DHD VN000000DHD7 DHD: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 12/07/2022 VC6 VN000000VC62 VC6: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 12/07/2022 ND2 VN000000ND20 ND2: Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 12/07/2022 CTD122015 VNCTD1220155 CTD122015: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 14/01/2022 đến không bao gồm ngày 14/07/2022). Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 12/07/2022 BVBS18160 VNBVBS181603 BVBS18160: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 12/07/2022 TD2030016 VNTD20300164 TD2030016: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 12/07/2022 NSC VN000000NSC5 NSC: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 12/07/2022 ND2 VN000000ND20 ND2: Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề